Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

Všeobecné obchodné podmienky

Nábytok Peter Porubec

Sídlo: Hviezdoslavova 362/38, 059 01 Spišská Belá

Prevádzka: Juliota Curie 738, 058 01 Poprad

IČO: 352 18 614   DIČ: 1020015502    IČ DPH: SK1020015502

zodpovedný vedúci za internetový obchod: Peter Porubec

kontakt:  0905 938234 info@nabytokpoprad.sk

Okresný úrad Kežmarok
Číslo živnostenského registra: 703-4938

Orgán dozoru: 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Konštantínova 6, 080 01 Prešov

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

tel. č.: 051/ 77 21 597, fax č.: 051/ 77 21 596

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a- ziadosti.soi-

 

Kupujúci je osoba (fyzická (spotrebiteľ) alebo právnická), ktorá uzatvorila s predávajúcim kúpnu zmluvu za účelom dodania tovaru, ktorý si objednala na stránkach www.nabytokpoprad.sk. Kupujúci musí v objednávke, resp. pri registrácii presne a pravdivo uviesť adresu doručenia, prípadne iné kontaktné údaje.


 

1. Objednanie Tovaru

Odoslaním objednávky prostredníctvom príslušnej bezplatnej aplikácie na stránkach www.nabytokpoprad.sk zo strany kupujúceho bude objednávka zaregistrovaná v systéme predávajúceho ako predbežná objednávka. Predbežná objednávka nie je pre predávajúceho záväzná, slúži iba k spresneniu požiadaviek kupujúceho a predstavuje tak ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a na e-mail kupujúceho bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu budú kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Po obdržaní objednávky bude do 48 hodín s kupujúcim zo strany predávajúceho nadviazaný telefonický prípadne e-mailový kontakt za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, ku ktorému dôjde potvrdením objednávky. Kúpnou zmluvou v zmysle týchto VOP sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu dodať tovar, previesť na neho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. Možnosť objednávať tovar aj telefonicky.V pondelok - piatok od 9:00 - 17:00   na telefónnom čísle  052 7722795

 

2. Zrušenie objednávky

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušenia objednávky, a to v prípade ak nie je možné objednávku záväzne potvrdiť (chybné kontaktné informácie, nedostupný, nereaguje na e-maily,...). Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku).
Kupujúci ma nárok stornovať objednávku, a to do 24 hodín od jej odoslania. Ak takáto situácia nastane, kupujúci je povinný uviesť svoje meno, kontakt, popis objednaného tovaru a zaslať tieto informácie prostredníctvom e-mailu na  info@nabytokpoprad.sk . Za takéto zrušenie objednávky si predávajúci neúčtuje penále ani žiadne iné poplatky za zrušenie objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú výšku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na adresu alebo na účet do 14 dní.

 

3. Ceny tovaru

Všetky ceny uvedené na internetovej stránke www.nabytokpoprad.sk sú vrátane DPH, bez nákladov na dopravu na dodanie tovaru v zmysle bodu 4. resp. 5 týchto VOP. Pokiaľ nie je ďalej v týchto VOP uvedené inak, rozumie sa pod pojmom kúpna cena, cena tovaru uvedená na internetovej stránke www.nabytokpoprad.sk. po pripočítaní nákladov na dopravu na dodanie tovaru v zmysle bodu 4. resp. 5 týchto VOP. Ak dôjde k zvýšeniu kúpnej ceny nezávisle od vôle predávajúceho (najmä zvýšením ceny tovaru dodávateľom predávajúceho, zmenou daňových predpisov, prípadne zmenou peňažných kurzov) a bude tým ovplyvnená cena uvedená na internetovej stránke www.nabytokpoprad.sk, predávajúci má právo kúpnu cenu primerane zvýšiť o výšku vykonanej zmeny ceny, avšak len do momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Po potvrdení objednávky je kúpna cena pre predávajúceho záväzná. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

4. Platobné podmienky

Prevod na účet:

Kupujúci platí za tovar  zálohu vopred ktorá slúži ako potvrdenie objednávky vo výške minimálne 20% z celkovej sumy objednávky. Zasielame zálohovú faktúru na dohodnutú sumu  ktorú si môže zákazník vytlačiť a slúži ako doklad ˇo zaplatení. Zálohu je nutné uhradiť do 7 dní.   Zvyšok sumy doplatí po naskladnení tovaru pred expedíciou. .Tovar bude kupujúcemu vyexpedovaný až po pripísaní celkovej kúpnej ceny za tovar na účte predávajúceho. Ako variabilný symbol použite číslo zaslanej faktúry, prípadne do poznámky uveďte Vaše meno.

Platba pri osobnom prevzatí: 

Kupujúci platí zálohu vopred ktorá slúži ako potvrdenie objednávky vo výške minimálne 20% z celkovej sumy objednávky u nás na predajni. Zvyšok sumy doplatí pri osobnom prevzatí tovaru v našej prevádzke na ulici J. Curie 738 Poprad. 

Platba na dobierku : 

Kupujúci platí zálohu vopred ktorá slúži ako potvrdenie objednávky vo výške minimálne 20 % z celkovej sumy objednávky po doručení zálohovej faktúry na email  na náš účet. Zálohu je nutné uhradiť do 7 dní. Zvyšnú sumu doplatí pri doručení dopravcovi. Poplatok za dobierku je 5 eur . 

Nákup na splátky:

Na našej stránke  je možný nákup na splátky prostredníctvom splátkovej spoločnosti Quatro  od Vúb , AHOJ od Amico Financie  alebo ZINC EURO .Viac tu : https://www.nabytokpoprad.sk/nakup-na-splatky.html


5. Doprava

Zaručujeme doručenie priamo na adresu zákazníka (bez vynášky do bytu). Čítajte viac: Aktuálne podmienky dopravy a cenník. Po naskladnení tovaru sa s Vami spoja 24-48 hodín pred plánovaným dovozom dopravca a dohodne si s Vami termín dodania. Prosím, berte na vedomie, že oznámený čas dodania je len orientačný a môže sa líšiť napr. kvôli nepredpokladaným dopravným situáciám a pod.


 

Osobný odber tovaru je možný až po predchádzajúcej informácii o pripravenosti tovaru (telefonicky alebo emailom) a to na našej predajni: OC Slovenka (oproti nemocnici), J. Curie 738, 058 01 Poprad

Prevzatie daňového dokladu

Daňový doklad obdržíte mailom, ktorý Vám bude zaslaný pri expedícii Vašej zásielky. Daňový doklad slúži zároveň ako záručný list pri výrobkoch, kde nie je záručný list súčasťou balenia. V prípade potreby si môžete do 14 dní od obdržania zásielky vyžiadať kópiu zaslaného daňového dokladu. Vaše pripomienky a želania nám i naďalej môžete zaslať mailom na uvedené adresy. Radi si tiež prečítame Vaše referencie a to, ako ste s výrobkom a našimi službami spokojní. Ak ste sa prihlásili k odoberaniu informatívnych mailov od našej firmy, môžete ich odber kedykoľvek zrušiť písomnou požiadavkou na našu spoločnosť.

6. Dodacia lehota

Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa sa za primeranú dodatočnú lehotu považuje 21 kalendárnych dní.

Dodanie tovaru sa uskutoční tak, že predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v mieste dodania. Predávajúci nezodpovedá za nakládku tovaru na dopravný prostriedok zabezpečený kupujúcim. Kupujúci znáša všetky náklady a riziká spojené s ďalšou prepravou tovaru. Kupujúci preberá nebezpečenstvo na tovare v okamihu, kedy mu predávajúci umožní nakladať s tovarom. Kupujúci je povinný tovar prevziať do 21 dní od upovedomenia, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Ak kupujúci neprevezme tovar ani v náhradnom termíne, ku ktorému bol vyzvaný, má predávajúci právo od zmluvy odstúpiť. O tejto skutočnosti kupujúceho upovedomí.

Dodávaný tovar sa môže dodávať pod iným názvom, než je uvedené v internetovom obchode (napr. z dôvodu zmeny či odlišnosti názvu u výrobcu či veľkoobchodného dodávateľa) s tým, že kvalita, popis, vlastnosti i vzhľad tovaru korešponduje s ponukou uvedenou v internetovom obchode, iba sa líši názov tovaru.

Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

7. Zodpovednosť za vady

Pri preberaní zásielky od  prepravnej spoločnosti budte prosím opatrný. Zástupca predávajúceho má vyhradený čas na to, aby  ste si dodaný tovar riadne skontrolovali a prípadne aj rozbalili a určite neodijde bez Vášho  podpisu alebo úhrady za tovar. Podpisom prevzatia bez námietok deklarujete že je dodaný tovar bez závad ktoré mohli vzniknúť pri preprave a následné zistenia dopravca určite neakceptuje.

Záleží nám na tom, aby ste objednaný tovar mohli maximálne využívať a boli s ním spokojný. Nemôžeme však akceptovať reklamácie tovaru, ktoré sú evidentne poškodené prepravou.

Spolu zo zástupcom predávajúceho  dôkladne skontrolujte obal zásielky, skontrolujte hlavne rohy a hrany balenia ,ked máte podozrenie že niečo nie je v poriadku tak neváhajte tovar rozbaliť hlavne časti ktoré pretrčajú z palety  na ktorej je tovar uložený.

V prípade, že Vaša zásielka obsahuje sklo, tovar pri preberaní vybaľte a skontrolujte .Prípadné poškodenia a prípadne chýbajúci počet balení  zástupca predávajúceho  zapíše do preberacieho protokolu . 

Ak zistíte, že Váš tovar je poškodený (nie vašou vlastnou vinou) až doma po vybalení zásielky, a obal nebol poškodený prepravcom, bezodkladne nás kontaktujte a to najneskôr do 24 hod po prevzatí emailom na info@nabytokpoprad.sk, alebo telefonicky.

Predávajúci zodpovedná za vady, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby, podľa podmienok uvedených v nasledovných bodoch. Záručná doba je dvadsaťštyri (24) mesiacov, ak nie je vo VOP uvedená iná záručná doba, a začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Nároky z vád je potrebné uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú. Ak sa na tovare vyskytne vada, kupujúci má nasledovné práva: 

(i) ak je vada odstrániteľná

·         právo, aby bola vada bezplatne, včas (bez zbytočného odkladu) a riadne odstránená;

·         právo na výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru - výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na kúpnu cenu tovaru alebo závažnosť vady;


(ii) ak je vada odstrániteľná, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady, alebo väčší počet vád, tovar riadne užívať, právo na výmenu tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy; ak ide o odstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny tovaru; 

(iii) ak je vada neodstrániteľná a bráni tomu, aby sa tovar mohol užívať ako tovar bez vady, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo odstúpiť od kúpnej zmluvy s predávajúcim.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

·         použitím tovaru na iné ako určené účely;

·         použitím tovaru v rozpore s návodom na použitie, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi;

·         ohňom, vodou, statickou elektrinou alebo inou živelnou udalosťou, nesprávnym používaním výrobku, opotrebením, mechanickým poškodením alebo neodborným nastavením, modifikáciou, opravou alebo nesprávnym spôsobom použitia, nezlúčiteľným s návodom na použitie, technickými normami či bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike;

·         skladovaním mimo teplotný rozsah -20°C až 45°C;

·         nehodou alebo poškodením spôsobeným inou osobou ako predávajúcim (resp. osobou poverenou predávajúcim).


Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. 
 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

·         a) odovzdaním opraveného tovaru,

·         b) výmenou tovaru,

·         c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

·         d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

·         e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.


Reklamácia musí obsahovať:

·         názov reklamovaného tovaru

·         konkrétny popis závady

·         kópiu dokladu o nadobudnutí (faktúru)

·         záručný list (ak sa v balení nenachádza, záručným listom je doklad o nadobudnutí/faktúra - stačí kópia)

·         adresu, kam zaslať vybavenú reklamáciu a kontakt na Vás (tel. číslo, email)

Reklamovaný  tovar je nevyhnutné na našu adresu dopraviť akýmkoľvek spôsobom. Tovar zaslaný kuriérom, resp. Slovenskou poštou odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. V prípade, že vada je neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým, prípadne po dohode výrobkom iného typu, pričom dôjde k vráteniu alebo doplateniu cenového rozdielu. Vybavením reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, záručna doba začne plynúť znova odo dňa vybavenia reklamácie.

Reklamácie zasielajte na:

Elektronicky: e-mailom na info@nabytokpoprad.sk

Písomne: na adresu Peter Porubec, J. Curie 738, 058 01 Poprad

Informácie o možnostiach pre pozáručné opravy a servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

V prípade dotazov nás kontaktujte na info@nabytokpoprad.sk, alebo na tel.č.:052 7722795

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude doručený spolu s tovarom písomný doklad o vybavení reklamácie.

8. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa zákona č. 102/2014 .. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014 Z. z.

Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, na čo môže požiť tento formulár, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto všeobecných obchodných podmienok, e-mailom na adrese info@nabytokpoprad.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto prosím pokiaľ možno zasielajte späť:

·         nepoužívaný

·         nepoškodený

·         kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)

·         spolu s dokladom o kúpe

·         pokiaľ možno v pôvodnom obale

Odporúčame vám tovar poistiť V prípade ak kupujúci vráti tovar predávajúcemu akokoľvek poškodený či opotrebovaný, a to v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody ktorá tým predávajúcemu vznikla. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa spolu nedohodneme inak), a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

·         a) poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

·         b) Pri tovare, ktorý bol vyrobený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho či na zákazku, nie je možné podľa § 7 ods. 6 písm. odstúpiť od zmluvy. Tento bod platí pre tieto

              tovary.      

    • čalúnený nábytok s výberom látok podľa priania zákazníka,
    • morený nábytok s voľbou farby morenia podľa priania zákazníka,
    • kuchynské skrinky objednané na mieru podľa priania zákazníka,

·         c) predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela ktoré kupujúci rozbalil, resp. počítačového programu ak prebehla jeho inštalácia;

9.ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

  • Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS, na ktorych sa môže spotrebiteľ obrátiť: http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s
  • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

10. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ak sa niektoré ustanovenie kúpnej zmluvy alebo VOP stane neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, ostatné ustanovenia týmto nedotknuté ostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Predávajúci v takom prípade nahradí dotknuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré bude v čo najväčšej miere zodpovedať účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia. Ak dôjde k rozporu medzi týmito VOP a ustanoveniami kúpnej zmluvy, majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy. Právne vzťahy neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. Akékoľvek spory medzi zmluvnými stranami vznikajúce z kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené, pokiaľ možno, najskôr zmierne. Pokiaľ nebude počas primeranej lehoty dosiahnuté zmierne riešenie, budú spory vyriešené pred príslušným všeobecným súdom Slovenskej republiky. Predávajúci je oprávnený jednostranne a bez súhlasu kupujúceho zmeniť VOP. Tieto VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP. Zmenené VOP sa nevzťahujú na kúpne zmluvy uzatvorené v čase platnosti predchádzajúcich VOP.

Kupujúci po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Kupujúci môže zasielanie kedykoľvek odvolať emailom s predmetom alebo textom vo forme "STOP" na emailovú adresu info@nabytokpoprad.sk

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.nabytokpoprad.sk

Všetok tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, je v demonte určený pre samostatnú montáž. Súčasťou balenia je montážny návod.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa06.02.2018 a plne nahradzujú predchádzajúce VOP.